برچسب: پرویز کرمی

15 آبان 1400
اجتماعی

راه اندازی۳۰۰ استارت آپ توسط جوانان بازگشته به کشور:

ایران بزرگترین زیستگاه نوآوری منطقه

کرمی گفت: ایران جزو بزرگترین زیست بوم نوآوری در منطقه بوده و ارتقا چشمگیری در این حوزه داشته است.