برچسب: پروژه فولاد سازی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

19 آبان 1400
اخبار

افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور؛

با آغاز بهره برداری از پروژه فولاد سازی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان محقق گردید

بهره برداری از پروژه فولاد سازی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان از شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ میدکو در ارتباط تصویری با دکتر قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد و رییس هیأت مدیره میدکو، دکتر پورمند مدیر عامل میدکو، دکتر خسروی راد مدیر عامل شرکت فولاد بوتیای ایرانیان، جمعی از مدیران و دیگر عوامل و دست اندرکاران پروژه آغاز شد.