برچسب: پرونده دلالی

29 بهمن 1400
اخبار

مقابله قاطع مدیر عامل انقلابی دخانیات با رانتخواران

مدیرعامل انقلابی وجوان دخانیات کشور از رسیدگی قضایی به پرونده دلالی یکی از آقازاده های دولت قبل در این شرکت خبر داد.