برچسب: فرونشست

اخبار
30 مهر 1400 - 8:30 ق.ظ

فرونشست؛ زنگ خطری برای اصفهان و بناهای تاریخی

فرونشست زمین بر اثر حوادث طبیعی ، فرسایش و تشکیل گودال ایجاد می‌شود اما مهمترین عاملی که سبب این اتفاق می‌شود ، برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و عبارت بهتر ، مدیریت غلط منابع آبی و حفر غیر اصولی است و به این علت ، سطح زمین شکاف عمیقی پیدا می کند واین برداشت بی رویه موجب شده تا بیش از یک میلیون هکتار از زمین های مناطق مختلف به فرو نشست دچار شود و بر این اساس کارشناسان محیط زیست می گویند ایران ازاین نظر در مقایسه با سایر کشورها در وضعیت بحرانی‌تری قرار دارد و گسترش بی رویه بهره برداری از آب به منظور کشاورزی و صنعت ، اثرات نا مطلوب فراوانی در جنبه های کمی و کیفی منابع آب به همراه داشته است و این اتفاق نامبارک بر روی تمام بناهای تاریخی اصفهان ، اثر منفی داشته و فرو نشست برای ابنیه تاریخی یک هشدار است و باید نگران این مسئله بود .