برچسب: غلامرضا منزوی زاده

اخبار
21 فروردین 1401 - 10:40 ق.ظ

شرکت رسول اصفهان قالی سلیمان:

نشان افتخار فعال برگزیده در حوزه مسئولیت های اجتماعی را دریافت نمود

شرکت رسول اصفهان قالی سلیمان نشان افتخار فعال برگزیده در حوزه مسولیت های اجتماعی را دریافت نمود.