برچسب: عباس مزیکی

30 خرداد 1401
اخبار

مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان:

100 هزار مودی هنوز اظهارنامه مالیاتی ارائه ندادند

عباس مزیکی مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با عصراصفهان گفت : خرداد ماه برای صاحبان مشاغل ، فصل ارائه اظهارنامه مالیاتی است وطبق آمار 151 هزار مودی صاحبان مشاغل ( 78 درصد) از شرایط فعلی استفاده کردند و با توجه به تمدید مهلت ارائه اظهارنامه تا 15 تیر ماه ، بیش از 100 هزار مودی هنوز اظهارنامه خودرا تحویل ندادند.