برچسب: ظرفیت‌های اقتصادی

25 بهمن 1400
اخبار

در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان؛

ظرفیت‌های اقتصادی خارج شده از استان اصفهان بازگردانده شود

استاندار اصفهان گفت: درشرایط همدلی کنونی باید ساز و کار حفظ سرمایه‌های اقتصادی استان فراهم شود.