برچسب: طرح های توسعه ای

21 دی 1400
اخبار

مدیر مخابرات منطقه اصفهان مطرح کرد:

شورای شهر یکی از نهادهای مردمی تصمیم ساز در عرصه شهر و روستا

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در دفتر ستاد منطقه با شورای شهر ورنامخواست زرین شهر دیدار کرد.