برچسب: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

6 شهریور 1401
اخبار

مجلس معیارهای انتخاب اعضای هیات عالی بانک مرکزی را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معیارهای لازم برای انتخاب اعضای هیات عالی بانک مرکزی را در بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تعیین کردند.

30 مرداد 1401
اخبار

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجلس قرار گرفت

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

26 مرداد 1401
اخبار

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجلس قرار گرفت

گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجلس قرار گرفت.