برچسب: طرح آبرسانی اصفهان

26 دی 1400
اخبار

مدیر آبفای جرقویه خبرداد:

تامین پایدار آب20 روستای جرقویه

مدیر آبفای جرقویه گفت: از21 روستای این شهرستان، آب 20 روستا با جمعیتی معادل 18 هزار نفر به صورت پایدار تامین می شود.