برچسب: طرحهای پایش تصویری

27 دی 1400
اخبار

آخرین وضعیت مخابراتی شهر دیزیچه بررسی شد

در جلسه ای با حضور مدیر مخابرات منطقه اصفهان و جمعی از مسئولین شهرستان مبارکه و شهر دیزیچه، آخرین وضعیت ارتباطی و مخابراتی شهر دیزیچه بررسی شد.