برچسب: صنعت آب و فاضلاب

22 فروردین 1401
اخبار

با اجراي پويش «اهداي كتاب-اهداي دانايي» محقق شد؛

اهدای 1040 منبع فيزيكي و الكترونيكي فارسي و غيرفارسي به کتابخانه آبفای استان اصفهان

با اجرای پویش «اهدای کتاب – اهدای دانایی» تعداد 1040 منبع فيزيكي و الكترونيكي فارسي و غيرفارسي در سال گذشته به کتابخانه آبفای استان اصفهان اهداء شد.