برچسب: شوردوم کمیسیون اقتصادی

30 مرداد 1401
اخبار

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجلس قرار گرفت

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

26 مرداد 1401
اخبار

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجلس قرار گرفت

گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجلس قرار گرفت.