برچسب: شورای عالی معادن

9 مرداد 1401
اخبار

اعضای ناظر مجلس در شورای عالی معادن و فضایی انتخاب شدند

نمایندگان، اعضای ناظر مجلس در شورای عالی معادن و شورای عالی فضایی را انتخاب کردند.