برچسب: شهر کیف

7 اسفند 1400
اخبار

اصابت موشک به یک بلوک آپارتمانی در شهر کیف

یک موشک به یک بلوک آپارتمانی در خیابان لوبانوفسکی شماره 6a شهر کیف اصابت کرد.