برچسب: شهرهای قرمز

15 بهمن 1400
اخبار

آموزش مجازی یا ترکیبی در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهرهای قرمز

معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، با اشاره به افزایش شیوع کرونا در کشور و لزوم توجه به سلامت دانشجویان گفت: برنامه آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی در شهرهای قرمز با نظر ستاد کرونا و رییس دانشگاه ترکیبی یا مجازی خواهد بود.