برچسب: شهرضا

7 بهمن 1400
اخبار

توسعه شبکه همراه اول در شهرضا

با گسترش زیرساختهای مخابراتی، شبکه اپراتور همراه اول در شهرستان شهرضا توسعه یافت.