برچسب: شهرستان های برتر مخابراتی

16 فروردین 1401
اخبار

شهرستان های برتر مخابراتی استان اصفهان معرفی شدند

در جلسه ی گردهمایی پایان سال مدیران مخابرات منطقه اصفهان، شهرستان های برتر مخابراتی استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ معرفی شدند.