برچسب: شهرستان لنجان

16 خرداد 1401
اخبار

زرین شهر:  محمد مهدیان

پایان برداشت گل محمدی درشهرستان لنجان

متوسط عملکرد  گل محمدی 4 تن در هکتار می باشد و سالیانه حدود 8 تن گل تولید می شود و از هر کیلوگرم گل ۲ لیتر گلاب بدست می آید یعنی بطور متوسط  16 هزار لیتر گلاب در شهرستان تولید می شود

21 دی 1400
اخبار

مدیر مخابرات منطقه اصفهان مطرح کرد:

شورای شهر یکی از نهادهای مردمی تصمیم ساز در عرصه شهر و روستا

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در دفتر ستاد منطقه با شورای شهر ورنامخواست زرین شهر دیدار کرد.