برچسب: شهرزاد داورپناه

26 آبان 1400
اخبار

در سامانه نجما قرار دارد؛

77 درصد اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه توزیع آب استان اصفهان

در حال حاضر اطلاعات مکانی و توصیفی 77 درصد از17 هزار و 267 کیلومتر طول شبکه توزیع آب شهرها و روستاهای استان اصفهان، در سامانه نجما قرار دارد.