برچسب: شهردار اصفهان

10 آبان 1400
اخبار

شهردار اصفهان در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی تاکید کرد:

نمایشگاه، نویدبخش روزهای توسعه و رونق اقتصادی در اصفهان

شهردار اصفهان نمایشگاه بین‌المللی را نماد رشدیافتگی و مقدمه توسعه دانست و گفت: نمایشگاه اصفهان با فضا و ساختار بسیار مناسب، نویدبخش روزهای توسعه و رونق اقتصادی است.