برچسب: شهردار اسلام شهر

2 خرداد 1401
اخبار

نماینده جنوب غرب تهران- سارا حقیقی

بهره‌برداری از کمربند شمالی در انتظار مجوز پلیس راه غرب استان تهران

محسن حمیدی شهردار اسلامشهر در رابطه با پروژه بزرگ کمربند شمالی تصریح کرد: بــا نصــب 9 دهنه از تیرهــای بتنــی پــل روگــذر تقاطــع بلــوار برنــده ســیفی و بلــوار بســیج مســتضعفین، ایــن تقاطــع غیــر همســطح کــه در مســیر کمربنــدی شــمالی شــهر قــرار دارد، بــه مرحلــه تکمیــل نزدیــک شــد.