برچسب: شهرداری بجنورد

4 اسفند 1400
اخبار

شهرداری بجنورد، زیر چتر حمایتی بیمه دانا

کارکنان شهرداری شهرستان بجنورد تحت پوشش خدمات بیمه‌ای بیمه دانا قرار گرفتند.