برچسب: شهرام بخشا

29 دی 1400
اخبار

بانک توسعه تعاون؛

به درخواست اطلاعات شهروندان پاسخگویی مناسب داشت

بانک توسعه تعاون به درخواست‌های مطرح شده در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در زمان مناسب پاسخ داده است.