برچسب: شنیدن موسیقی

25 آبان 1400
اخبار

فعالسازی مغز باشنیدن موسیقی

محققان دانشگاه تورنتو تاثیر موسیقی برفعالیت مغز را بررسی کردند.