برچسب: شفیعیان

4 بهمن 1400
اخبار

ارزیابی فرایندهای منابع انسانی «فولاد خراسان» برگزار شد

فرآیند ارزیابی سطح بلوغ سازمانی مجتمع فولاد خراسان در حوزه ی منابع انسانی بر اساس استاندارد 34000 برگزار شد.