برچسب: شریفی یزدی

7 اسفند 1400
اجتماعی

اعتیاد اینترنتی، تله پنهان فضای مجازی است

یک جامعه شناس گفت: وابستگی به فضای مجازی می‌تواند نوعی اعتیاد باشد، اعتیادی که همانند اعتیاد به مواد مخدر پیامد‌های مخربی دارد.