برچسب: شرکت هواپیمایی جت‌بلو

9 فروردین 1401
اخبار

شرکت هواپیمایی جت‌بلو در سال جاری شغل جدید ایجاد خواهد کرد

شرکت هواپیمایی جت‌بلو در سال جاری ۵۰۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد.