برچسب: شرکت فولاد سنگ مبارکه اصفهان

14 بهمن 1400
اخبار

تبلور مسئولیت اجتماعی در شرکت فولاد سنگ مبارکه اصفهان

شرکت فولادسنگ مبارکه اصفهان با پایبندی به مسئولیت اجتماعی توانسته است استراتژی‌های زیست‌محیطی را در خدمت جامعه قرار دهد و با بهبود عمکرد بگ فیلترهای موجود، درخت‌کاری در سطح منطقه از طرف سازمان محیط زیست به عنوان صنعت برتر انتخاب شود.