برچسب: شرکت شامارا

28 اسفند 1400
اخبار

صدور گواهی تحویل موقت واحد هشتم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله

گواهی تحویل موقت واحد هشتم گازی فاز 3 نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله، روز پنج‌شنبه 26 اسفند 1400 صادر شد.

23 بهمن 1400
اخبار

سنکرون واحد هشتم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله

واحد هشتم گازی فاز 3 نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در کشور عراق، هفته گذشته با شبکه برق عراق سنکرون شد.

21 دی 1400
اخبار

واحد پنجم گازی فاز نخست نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق تحویل دائم شد

گواهی تحویل دائم واحد پنجم گازی فاز نخست نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در کشور عراق، امضاء شد.