برچسب: شرکت سمات

28 بهمن 1400
اخبار

مدیرعامل بانک توسعه تعاون:

سمات مزیتی برای پیشبرد پروژه های فناورانه بخش تعاون است

مدیر عامل بانک توسعه تعاون شرکت سمات را مزیتی برای پیشبرد پروژه های فناورانه بخش تعاون دانست.