برچسب: شرکت دانش‌بنیان

19 شهریور 1401
اخبار

پیکره بزرگ فارسی در اختیار محققان حوزه پردازش زبان طبیعی قرار گرفت

پیکره بزرگ متنی با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان و آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و گفتار زبان فارسی دانشگاه صنعتی شریف به صورت رایگان در اختیار محققان حوزه پردازش زبان طبیعی قرار گرفت.