برچسب: شرکت توزيع برق استان اصفهان

اخبار
21 اسفند 1400 - 7:00 ب.ظ

جشن تكلیف فرزندان همكار شرکت توزيع برق استان اصفهان

طي مصوبه جلسه شوراي فرهنگي ستاد، جشن تکليف فرزندان همکار در سال 1400 برگزار گردید.