برچسب: شرکت توزيع برق استان اصفهان

21 اسفند 1400
اخبار

جشن تكلیف فرزندان همكار شرکت توزيع برق استان اصفهان

طي مصوبه جلسه شوراي فرهنگي ستاد، جشن تکليف فرزندان همکار در سال 1400 برگزار گردید.