برچسب: شتاب دهنده دانش بنیان صدر فردا

2 مهر 1400
اخبار

تکمیل زنجیره ارزش بتن و فناوری‌های نوین آن با محوریت صدرفردا

شتاب دهنده دانش بنیان صدر فردا با هدف عالی تکمیل زنجیره ارزش مواد پیشرفته، پس از بررسی پیشرفت های روزانه تکنولوژی بتن و فناوری های وابسته و با ارائه خدمات منتورینگ به استارتاپ مرکز نوآوری مواد ساختمانی اقدام به جذب ایده و طرح های نوآورانه برای تکمیل زنجیره ارزش این ماده ساختمانی با ارزش نمود.