برچسب: شاهرود

17 بهمن 1400
اخبار

جاده توسکستان، زیباترین جاده جنگلی ایران

یکی از زیباترین جاده های ایران جاده توسکستان گرگان است که به صورت مارپیچ به خود در آمده است. جاده توسکستان با طول یکصد و سی کیلومتر بین دو شهر گرگان در گلستان و شاهرود در استان سمنان قرار دارد.