برچسب: شانزدهمین جشنواره قرآن و نماز وزارت نیرو

1 آبان 1400
اخبار

شانزدهمین جشنواره قرآن و نماز وزارت نیرو؛

با برتری فرزندان همکار شرکت توزیع برق اصفهان برگزار شد

شانزدهمین جشنواره قرآن و نماز وزارت نیرو ویژه فرزندان همکار در چهار رشته حفظ، قرائت، مفاهیم و نماز برگزار گردید.