برچسب: شاخص محیط کسب و کار استان اصفهان

30 شهریور 1400
اخبار

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:

بهبود 18 رتبه ای شاخص محیط کسب و کار استان اصفهان در زمستان 1399 و بهار 1400

رییس اتاق بازرگانی اصفهان از بهبود 6 رتبه ای شاخص محیط کسب و کار استان اصفهان در بهار 1400 خبر داد و تصریح کرد: شاخص محیط کسب و کار استان اصفهان در زمستان 1399 و بهار 1400 مجموعا 18 رتبه بهبود یافت.