برچسب: سیم فروش

26 آبان 1400
اخبار

رئیس انجمن پیوند کلیه ایران:

ایران دارای بیشترین پیوند کلیه زنده غیرفامیل

سیم فروش گفت: ایران بیشترین پیوند کلیه زنده غیر فامیل را دارد، با این مدل می‌توانیم کوتاه‌ترین لیست انتظار در دنیا را داشته باشیم.