برچسب: سیستم هوشمند

1 شهریور 1401
اخبار

طراحی سیستم هوشمند برای روسازی راه‌ها در دانشگاه امیرکبیر

محققان مرکز نوآوری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای اولین بار موفق شدند سیستم مدیریت روسازی تمام مکانیزه و هوشمندی را برای متولیان مدیریت راه‌ها طراحی کنند.