برچسب: سید محمد موسوی

4 خرداد 1401
اخبار

فرشته قدیری

برگزاری نخستین پویش تخصصی روابط عمومی در دانشگاه علمی کاربردی نجف آباد

سید محمد موسوی دبیر همایش روابط عمومی گفت:  دنیا آینده متعلق به جوامعی خواهد بود که درآن  ارتباطات و روابط عمومی مورد توجه است.