برچسب: سیدمحمدحسین ادیانی

16 دی 1400
اخبار

نماینده محوری اولویت اول جشنواره اوج بیمه رازی

مدیر توسعه بازاریابی و توسعه پرتفوی شرکت بیمه رازی با بیان اینکه ارائه خدمات به‌ روز در اولویت شبکه بیمه رازی است گفت: جشنواره اوج بیمه رازی با تاکید بر استراتژی‌ نماینده محوری طراحی و از ابتدای دی‌ماه اجرایی شده است.