برچسب: سیدمجتبی خیام‌نکویی

22 شهریور 1401
اخبار

مسئول مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی منصوب شد

در حکمی از سوی وزیر جهادکشاورزی، « سیدمجتبی خیام‌نکویی» معاون وزیر به عنوان مسئول مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی منصوب شد.