برچسب: سیدعلیرضا مرتضوی

3 بهمن 1400
اخبار

در کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان؛

معیارها و الزامات سختگیرانه گمرک برای انتخاب فعال اقتصادی مجاز بررسی شد

جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان به بررسی شرایط فعالان اقتصادی مجاز در گمرک و همچنین ارائه گزارش از عملکرد شتاب‌دهنده های صادرات و بازاریابی و فروش اتاق بازرگانی اصفهان اختصاص یافت.