برچسب: سمن

19 آذر 1400
اخبار

تاثیر کتاب بر عملکرد مغز حتی بدون مطالعه آن!

مطالعات جدید نشان می‌دهد، مواجهه با کتاب نیز می‌تواند بر کاهش روند پیری مغز تأثیر بگذارد.