برچسب: سلمان فارسی

25 خرداد 1401
اخبار

شهر مکه و مدینه با کعبه ای در ابعاد واقعی یکی از جاذبه های گردشگری قم شده است

شهر مکه و مدینه با کعبه ای در ابعاد واقعی یکی از جاذبه های گردشگری قم شده است، نه عربستان. هر چند تا پایان ساخت سریالی درباره سلمان فارسی باید صبر کرد شاید درهایش به روی مردم باز شود.