برچسب: سلام فرمانده

19 خرداد 1401
اخبار

چرا «سلام فرمانده» فراگیر شد؟

سرود سلام فرمانده و علت فراگیری آن در محفل سی و هفتم عصرنشینی هنر و اندیشه دیدار بررسی شد.