برچسب: سقایان برتر

17 اسفند 1400
اخبار

تجلیل از سقایان برتر آبفای استان اصفهان

در مراسمی از 7 سقای نمونه آبفای استان اصفهان در سال 1400 تجلیل شد.