برچسب: سفارت جمهوری آذربایجان

3 اسفند 1400
اخبار

بازدید رایزن و مشاور اقتصادی سفارت جمهوری آذربایجان در ایران از ارس

رایزن و مشاور اقتصادی سفارت جمهوری آذربایجان در کشورمان از واحدهای تولیدی منطقه آزاد ارس بازدید کرد.