برچسب: سعید عمرانی

2 اسفند 1400
اخبار

معاون قضایی دادستان کل کشور در بازدید از کارخانه آرد جرعه:

مانع تراشان برای تولید با قوه قضائیه طرف هستند

معاون قضایی دادستان کل کشور تولید کنندگان را سرداران جنگ اقتصادی خواند و حمایت از آن ها را وظیفه همگان، به ویژه قوه قضائیه دانست.