برچسب: سعید عابدینی

18 اسفند 1400
اخبار

مدیر آبفای تیران و کرون خبر داد:

بهره مندی 6 روستای شهرستان تیران و کرون از آبرسانی پایدار

مدیر آبفای تیران و کرون از اتصال 6 روستای این شهرستان به طرح آبرسانی مجتمع روستایی تیران و کرون خبر داد.